See more

Bendrosios sąlygos

Apibrėžimai

Šiose bendrosiose sąlygose naudojami toliau išvardyti terminai, pavadinimai ir reikšmės, jei nenurodyta kitaip:

 • Stan:Įmonės pavadinimas, kuriuo vadinami visi Stan perspėjimai, pagalbos apimties didinimas ir pagalbos teikimas ekstremalios situacijos atveju, vykdomi su perspėjančiomis sistemomis ir Stan tinklalapio sistema, tarp jų:
 • Stan saugumo darbuotojai:interaktyvi techninė platforma, turinti pranešimų siuntimo, nustatymo ir pagalbos apimties didinimo sistemas, leidžiančias Stan organizacijoms stebėti, įspėti ir/ar didinti vidinį įmonės Reagavimo į ekstemalias situacijas atsaką, naudojant išorines Stan pagalbos tarnybas, sujungiant dūmų detektorius ir kitus prietaisus.
 • Stan gelbėtojų komanda:interaktyvi techninė platforma, naudojanti pranešimų siuntimo, nustatymo ir pagalbos apimties didinimo metodus, įtraukiant Greitąją medicinos pagalbą, gaisrininkus, viešosios tvarkos palaikymo, vandens tarnybas ir kt.Platforma sukurta taip, kad galėtų greitai ir pagal poreikius didinti pagalbos apimtį ir orientuotis į visų pagalbos tarnybų grandžių kompetencijas itin ekstremalių situacijų atvejais.
 • Stan PG tinklas:interaktyvi techninė platforma, perspėjanti Stan pagalbos teikėjus, galinčius atlikti PG, naudotis AID ir padidinti staigios mirties ištiktų pacientų tikimybę išgyventi įvykio vietoje, pradedant gaivinimą prieš atvykstant medikams.
 • Stan programėlė:techninė interaktyvi platforma, skirta siųsti greitus, nuo situacijos priklausomus ir kompetencija pagrįstus pranešimus ir didinti pagalbos apimtį ekstremalių situacijų atvejais.
 • Stan pagalbos teikėjas:asmuo, kurio konkretūs gebėjimai yra užregistuoti vienoje iš Stan pranešimų platformų duomenų bazėje, kuris nori būti pasiekiamas ekstremalios situacijos atveju, kai reikia pagalbos, kurią asmuo gali suteikti.
 • Ekstremali situacija:nenumatyta, nepageidautina situacija ar įvykis, kuris turi poveikį žmonių, bendruomenės ar visuomenės gerovei, saugumui ir/arba stabilumui.
 • Įvykio vieta:vieta netoli pranešimą gavusio Stan pagalbos teikėjo, kurioje susidariusi ar susidarė ekstremali situacija.Tai gali būti gretima globos ar kitokia institucija, verslo patalpos ar vieša vieta.
 • Paskirstymo koordinatorius:asmuo, kuris įvykio vietoje pasitinka ir paskirsto Stan pagalbos teikėjus.Pavyzdžiui, tai gali būti globos įstaigos, kuriai ekstremalios situacijos atveju buvo paskirta koordinuoti pranešimų siuntimą, evakuaciją ir/arba pagalbos teikimą, Reagavimo į ekstemalias situacijas
 • BDAR:Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tai Europos reglamentas, kuris 2018 m. gegužės 25 dieną pakeitė Olandijos asmens duomenų apsaugos aktą.

1 straipsnis: Bendrieji tikslai ir organizacijos veikla

Stan yra techninė platforma, darbo ar laisvalaikio metu siunčianti pranešimus Stan pagalbos teikėjams, kai jų gyvenamojoje ar darbo aplinkoje vyksta ekstremali situacija (pavyzdžiui, gaisras, vandens avarija ar staigi mirtis), siekiant pradėti teikti pagalbą prieš atvykstant gelbėjimo tarnyboms ir/arba padėti joms atvykus. Sistema gali prašyti pagalbos (tokios kaip padėti evakuoti žmones) iš vieno arba daugiau prie Stan pagalbos teikėjų tarnybos prisijungusių žmonių, siunčiant pranešimus, balso ar teksto žinutes.  Tokie kvietimai gali būti suformuoti rankiniu būdu, padedant įstaigai, bendradarbiaujančiai su Stan, tačiau taip pat jie gali būti automatiniai, siunčiami iš centrinės valdymo būstinės po skambučio 112. Stan pranešimai gali būti siunčiami tiek dieną, tiek naktį, priklausomai nuo pasiekiamumo, kurį nurodėte jūs, kaip Stan pagalbos teikėjas.

Vidutinis laikas, kol gelbėjimo tarnybos atvyksta į įvykio vietą, yra skirtingas įvairiose vietovėse, ir gali būti tuo ilgesnis, kuo mažiau apgyvendinta vietovė. Savo ruožtu ekstremalios situacijos reikalauja itin skubių veiksmų, siekiant išvengti situacijos blogėjimo ir užtikrinti aplinkinių saugumą. Galimybė užbėgti įvykiui už akių arba per keletą minučių pradėti tvarkyti aplinką, gesinti gaisrus, įsikišti, gaivinti arba teikti pirmąją pagalbą gali sumažinti situacijos poveikį ir/arba pasekmes bei išvengti nereikalingai nukentėjusiųjų. Stan pranešimų sistema sutaupo brangaus laiko bei gali užtikrinti, kad profesionalūs pagalbos teikėjai pradeda veiksmus slopinti ekstremalią situaciją ir/arba išvengti situacijos blogėjimo greičiau ir tikslingiau. Galimybė greitai padidinti resursus, kai ekstremalios situacijos vyksta viešose erdvėse, gali prisidėti prie nusikalstamumo mažinimo ir/arba visuomenės saugumo pojūčio kūrimo. Greitai pradėjus evakuaciją, kuriai vadovauja įstaigos Reagavimo į ekstremalias situacijas tarnyba, galima išvengti nereikalingai nukentėjusiųjų. Stan pagalbos teikėjas, turintis kompetencijų kontroliuojant situaciją, yra iškviečiamas tam, kad padėtų prieš atvykstant profesionalioms gelbėjimo tarnyboms.

2 straipsnis: Pritaikomumas

Šios bendrosios sąlygos taikomos visų Stan pagalbos teikėjų, turinčių individualių vertingų kompetencijų ir galinčiųdislokuotis, registravimui, pranešimų siuntimui ir veiklai.

3 straipsnis: Intelektinė nuosavybė

Po registracijos galėsite pateikti save kaip Stan civilį pagalbos teikėją, jei tai prisideda prie bendrojo socialinio intereso toje vietovėje, kurioje yra skatinamas civilių pagalbos teikimas. Intelektinės nuosavybės teisės ir teisė naudoti Stan pavadinimą yra ir išlieka Stan BV nuosavybė.

4 straipsnis: Privatumas

 1. Norėdami tapti civiliu pagalbos teikėju, galite registruotis Stan tinklalapyje, kur jūsų bus paprašyta įvesti tam tikrus asmeninius duomenis. Stan visus jūsų asmeninius duomenis tvarko atsakingai ir laikantis galiojančių nacionalinių ir Europos nuostatų, tokių kaip BDAR.
 2. Mes renkame ir apdorojame tik tą informaciją, kurios reikia mūsų paslaugų teikimui, plėtojimui ir tobulinimui, todėl mes laikomės Asmens duomenų apsaugos akto.
 3. Mūsų apdorojamų asmeninių duomenų pobūdis, naudojami metodai ir metodai, kaip mes saugome šią informaciją nuo patekimo trečiosioms šalims buvo kruopščiai sukurti ir yra Olandijos Duomenų apsaugos valdybos viešųjų pranešimų registre.
 4. Keliose vietovėse ir savivaldybėse Stan yra partneris su vietinėmis organizacijomis, kuriuos, kaip ir Stan, dirba visuomenės interesui. Stan gali perduoti visą arba dalį jūsų registracijos valdymo Stan partnerių organizacijai, jeigu

Stan turi sutartį su partnerine organizacija jūsų vietovėje. Žr. www.thecprnetwork.com/partners.

 1. Stan partnerių organizacijos turi tokius pačius įsipareigojimus, kaip ir Stan, bei pasirašo partnerystės sutartį, įsipareigodamos stebėti visus nacionalinius ir Europos teisės aktų nuostatus.
 2. Jeigu Stan partnerių organizacija nesilaiko sutartyje nustatytų savo pareigų, Stan teisinė atsakomybė už pareigų nesilaikančios pusės tiesioginiai ar netiesioginiai padarytą žalą arba nuostolį ribojama partnerystės sutartyje nustatyta suma ir yra apmokama Stan partnerių organizacijos, nebent tą žalą ar nuostolį sukėlė tyčinė Stan veikla ar aplaidumas.
 3. Stan partnerių organizacijos turi administratoriaus vartotojų paskyras su apribotomis teisėmis pasiekti ir tvartyti duomenis iš Stan pagalbos teikėjų duomenų bazės. Šioje elektoninėje aplinkoje jos vykdys tik tą duomenų tvarkymo veiklą, kuri būtina partnerystei, atižvelgiant į priežastį, kodėl suteikėte savo duomenis, ir tik jūsų vietovėje.
 4. Jeigu nenorite, kad jūsų registacija ir susiję duomenys būtų tvarkomi vietinės partnerių organizacijos, prašome atsiųsti elektoninį laišką, užpildant kontaktinę anketą mūsų tinklalapyje.
 5. Stan užtikrins, kad trečiosios šalys negalės nustatyti jūsų, kaip Stan pagalbos teikėjo, asmenybės.
 6. Mes patvirtiname ir apdorojame jūsų duomenis jums užsiregistravus kaip pagalbos teikėjui. Tas pats galioja jūsų nurodytam diplomui. Pavyzdžiui, tai apima jūsų įstaigos pagalbos teikėjų sertifikato ir/arba jūsų PG/gaivinimo kursų (galiojimą) arba priežiūrą ir paramą po to, kai jūs teikėte civilinę pagalbą.
 7. Kai užsiregistruojate Stan pagalbos teikėju, nurodote laiką, kada galite teikti pagalbą. Ši informacija reikalinga tam, kad ekstremalios situacijos atveju būtų galima susisiekti su tinkamais pagalbos teikėjais. Jūsų nurodyta vieta (jei naudojama programėlė, vieta atnaujinama automatiškai) užtikrina, kad įpėjami tik tie civiliai pagalbos teikėjai, kurie yra netoli įvykio vietos.
 8. Stan programėlė, kurią galite įdiegti savo išmaniajame telefone, užtikrina, kad Stan platforma pagal apdorotus vietos duomenis gali siųsti pranešimus Stan pagalbos teikėjams, esantiems netoli įvykio vietos.
 9. Jūsų vieta stebima tol, kol esate prisijungęs prie programėlės. Šis procesas baigiasi iš karto, kai atsijungiate arba ištrinate programėlę.
 10. Jūsų vieta perduodama ir, jei reikia, atnaujinama Stan pranešimams ekstremalios situacijos atveju tik tuomet, kai esate prisijungęs ir nustatėte, kad esate pasiekiamas.
 11. Vietos duomenyse, kurie tvarkomi automatiškai tol, kol esate prisijungę, saugome tik paskutinę žinomą buvimo vietą. Jums atsijungus, stebėjimas sustoja automatiškai, o jūsų duomenys niekada nekaupiami.
 12. Išskyrus atvejus, kai iš anksto gautas sutikimas, asmeniniai duomenys nenaudojami jokiems tikslams, išskyrus 1 šių sąlygų straipsnyje aprašytoms veikloms, naujienlaiškių siuntimui, mūsų vidinių tyrimų tikslams arba susisiekimui su jumis.
 13. Jeigu buvo siųstas Stan pranešimas, naudojame jūsų asmeninius duomenis pasiūlydami pagalbą ir paramą po įvykio. Tai priklauso nuo to, į kokį įvykį tuo atveju buvo siunčiamas Stan pranešimas.
 14. Galite atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, paspaudę nuorodą naujienlaiškio apačioje.
 15. Prisijungimo duomenys, gauti registacijos metu, yra asmeniniai. Svarbu, kad juos saugotumėte atidžiai ir nesidalintumėte ar neperduotumėte jų trečiosioms šalims.
 16. Stan neperduoda Stan pagalbos teikėjų duomenų trečiosioms šalims be pagalbos teikėjo sutikimo, nebent tai būtina atliekant veiklas, dėl kurių duomenys buvo surinkti.

5 straipsnis: Registracija Stan pagalbos teikėju

 1. Galite pateikti prašymą ir užsiregistruoti Stan tinklalapyje, taip sutikdami su bendrosiomis sąlygomis.
 2. Registacijos metu galite įtraukti įvairias kompetencijas, tarp jų:
 • Įmonės Reagavimo į ekstemalias situacijas sertifikatą
 • Pagalbos gaisro ir evakuacijos metų sertifikatą
 • Gaivinimo ir AID naudojimo sertifikatą
 • Pirmos pagalbos sertifikatą
 • Gyvybę gelbstinčių veiksmų sertifikatą
 1. Registruodamiesi Stan pagalbos teikėju suteikiante informaciją sąžiningai ir tyčia neteikiate neteisingos informacijos apie pripažintus diplomus ir sertifikatus, kurie suteikiami po mokymų ir egzaminų.

6 straipsnis: Pranešimas Stan pagalbos teikėjams ir jų ir išsiuntimas

 1. Galite gauti tekstinį pranešimą ir/arba pranešimą per programėlę, jei esate (saugioje) vietovėje, kur yra atitinkamos Gelbėjimo tarnybos būstinė ir kur Stan sudarė bendradarbiavimo sutartį.
 2. Galite gauti pranešimą, jeigu naudojatės Stan programėle ir esate “pasiekiamas” kitoje vietovėje, jeigu pagal buvimo vietos duomenis esate netoli įvykio vietos.
 3. Jeigu naudojatės Stan programėle, esate įjungę Bluetooth ir esate “pasiekiamas”, galite būti atpažįstamas Stan signalų (netoli) įstaigos, tokios kaip ligoninė, mokykla ar globos įstaiga, kuri ekstremalios situacijos atveju yra prisijungusi prie Stan.
 4. Jeigu gaunate pranešimą, nurodote, ar vyksite, ar nevyksite į įvykio vietą. Jeigu atsakėte teigiamai, kaip įmanoma greičiau nuvyksite į įvykio vietą teikti pagalbos.
 5. Kitiems pagalbos teikėjams išsiunčiamas išsiregistravimo pranešimas, kai į įvykio vietą vyksta pakankamas Stan pagalbos teikėjų skaičius. Jeigu užsiregistravote kaip civilis pagalbos teikėjas, galite būti įspėjamas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ar kažkuriuo laiku nenorite būti įspėtas? Jeigu taip, galite tai lengai tvarkyti savo būsenoje, pakeitę būsenos mygtuką iš “pasiekiamas” į “nepasiekiamas”.
 6. Stan yra savanoriška sistema. Visada turite teisę neatsakyti į kvietimą. Neturite vykti į įvykio vietą, jeigu to nenorite arba negalite suteikti pagalbos. Taip pat galite bet kuriuo metu išsiregistruoti. Jeigu tai padarote, jūsų duomenys visiškai ištrinami.
 7. Jūs, kaip Stan pagalbos teikėjas, asmeniškai atsakingas už įvertinimą, ar galite atsakyti į kvietimą ir suteikti pagalbą. Žinoma, pavyzdžiui, kviečiamas jūs negalite teikti pagalbos, jeigu esate apsvaigęs nuo narkotikų, medžiagų, veikiančių reakciją, jeigu to neleidžia jūsų psichologinė būklė arba esant kitokioms aplinkybėms, sukeliančioms tą patį poveikį.
 8. Stan neprisiima jokios atsakomybės už 8 pastraipoje nurodytą jūsų įvertinimą, ar jūs galite atsakyti į kvietimą ir suteikti pagalbą.
 9. Jeigu įmanoma ir galima, tuo pat metu kiekvienos ekstremalios situacijos atveju pranešama keliems Stan pagalbos teikėjams.
 10. Visada turite laikytis taikomų teisės aktų ir nuostatų, kai esate pakviestas ir vykstate į įvykio vietą. Privatumo taisyklių, tarp jų evakuojamų žmonių ar nukentėjusiųjų privatumo, ir ypatingai eismo taisyklių turi būti visuomet laikomasi.
 11. Įsitikinkite, kad nesudarote pavojingų situacijų.
 12. Įsitikinkite, kad pats neatsiduriate pavojingoje situacijoje.
 13. Stan nori siųsti pagalbos teikėjus tik tuomet, kai tai yra atsakinga. Jūs gaunate pranešimus ir esate siunčiamas tik į įvykio vietas, kurios atitinka jūsų kompetenciją ir situaciją, kuri įvertinta kaip saugi.
 14. Pranešimų ir išsiuntimo metodų, apibrėžiamų 14 pastraipoje, yra laikomasi dėl to, kad Stan įspėjimų metodika sudaro galimybę siųsti tikslinius pranešimus.
 15. Dėl saugumo sumetimų labai rekomenduojama nenaudoti automobilio. Įvykio vietos adresas visada yra taip arti, kad saugiausias būdas keliauti visuomet yra eiti arba važiuoti dviračiu.

7 straipsnis: Kaina

Stan neatlygina kelionės išlaidų ar kitokių išlaidų, kurias patiria Stan pagalbos teikėjas.

8 straipsnis: Pagalbos teikėjų žinios

Norėdami dalyvauti Stan veikloje, neturite turėti specifinių žinių ar mokymų. Tiesiog turite norėti padėti ir būti atsakingu.  Registruodamiesi Stan tinklalapyje galite registuoti bet kokias medicinines ir/arba gelbėjimo kompetencijas, kurias turite.

9 straipsnis: Atsakomybė, teisinė atsakomybė, kompensacijos ir draudimas

 1. Stan atsakingas už tinkamą pranešimų siuntimo metodiką ir civilių pagalbos teikėjų išsiuntimo palengvinimą.
 2. Kai jūs, kaip Stan pagalbos teikėjas, atvykstate į įvykio vietą, jus pasitiks siuntimo koordinatorius, kuris veikia organizacijos arba įstaigos vardu. Galite nedelsiant informuoti šį asmenį apie savo medicinines ir/arba gelbėjimo kompetencijas.
 3. Jūs, kaip Stan pagalbos teikėjas, įsipareigojate vykdyti išsiuntimo koordinatoriaus nurodymus ir instrukcijas įvykio vietoje.
 4. Jeigu esate aktyvus Stan pagalbos teikėjas, turite elgtis atsargiai ir dėmesingai, nedaryti neteisėtų veiksmų ir teikti pagalbą taip, kaip dėmesingas, atsargus ir kompetentingas pagalbos teikėjas elgtųsi panašioje situacijoje. Toks atsargumas ir

dėmesingumas taip pat turi būti rodomas atsižvelgiant į jautrią asmeninę informaciją apie nukentėjusįjį, kurią galite išgirsti arba pamatyti, bei artimuosius ir/arba kitus asmenis, susijusius su kvietimu. Tai yra jūsų atsakomybė.

 1. Kol esate išsiųstas kaip Stan pagalbos teikėjas, visada esate apsaugotas nuo teisinės atsakomybės, jeigu ekstremalios situacijos vietoje dėl jūsų veiksmų, apibrėžtų tolesniuose 9.6, 9.7, 9.8 ir 9.9 straipsniuose, įvyksta žala.
 2. Su Stan susijusios organizacijos, tokios kaip globos ir kitos įstaigos, yra apsidraudusios nuo teisinės atsakomybės, o draudimas padengia ir žalą, sukeltą jų darbuotojų, ir žalą, kurią sukelia Stan pagalbos teikėjai, kurie dirba organizacijos viduje.
 3. Savivaldybės, bendradarbiaujančios su Stan, yra apsidraudusios grupiniu savanorišku draudimu, kuris siūlo padengti savanorių teisinę atsakomybę (tokių kaip Stan pagalbos teikėjai), jei jų veikla tarnauja socialiniam interesui, negaunant atlygio.
 4. Stan apidraudė draudimu nuo teisinės atsakomybės, padengiant Stan pagalbos teikėjų veiksmų rizikas, kurios gali sukelti žalą vykdant tiesiogines pagalbos teikimo veiklas, pavyzdžiui, kvietimo metu.
 5. Stan teisinė atsakomybė visuomet apribota suma, kurią Stan išmoka draudikas tuo atveju, kai Stan sukelia žalą.

10 straipsnis: Taikomi įstatymai ir teisiniai ginčai

Visi sutarimai su Stan ir kuriems taikomos šios bendrosios sąlygos, yra valdomi Olandijos įstatymų. Almero teismai kompetentingi nagrinėti visus ginčus, kurie kyla dėl šių sutarimų.

11 straipsnis: Pakeitimai ir pateikimai

Šias bendasias sąlygas gali keisti Stan, o pakeitimai bus pateikiami tinklalapyje. Žinoma, mes jus perspėsime, jeigu bendrųjų sąlygų pakeitimas turės neigiamą poveikį jūsų, kaip Stan pagalbos teikėjo, išsiuntimui. Rekomenduojame jums reguliariai tinklalapyje išstudijuoti bendrąsias sąlygas. Šios bendrosios sąlygos buvo pateiktos Prekybos rūmams.

12 straipsnis: Išsiregistravimas

Jeigu norite atšaukti registaciją, tiesiog prisijunkite prie savo paskyros, eikite į “redaguoti profilį” ir paspauskite “ištrinti paskyrą”. Taip visiškai ištrinsite paskyrą, taip pat ir visus duomenis, kurie yra tiesioginė jūsų paskyros dalis.

13 straipsnis: Klausimai ir komentarai

Jeigu turite klausimų, nusiskundimų ar komentarų, galite susisiekti su Stan per mūsų tinklalapyje esančią kontaktinę anketą, kur taip pat rasite kitus mūsų kontaktinius duomenis.