Lees meer

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Definities

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie van Stan door organisaties die een (licentie)overeenkomst met Stan hebben gesloten. De organisatie die de Stan applicatie in gebruik neemt doet dat onder deze voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt tenzij anders aangegeven:

 • Stan: merknaam die wordt gebruikt voor alle vormen van Stan alarmering, opschaling en hulpverlening die wordt gefaciliteerd door de alarmeringstechniek en –systematiek van de website van Stan te weten:
 • Stan the safety staff: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek waar bij aangesloten Stan organisaties hun interne BHV-organisatie kunnen monitoren, alarmeren en / of opschalen met externe Stan hulpverleners, alsmede rookmelders en andere devices kunnen koppelen.
 • Stan the response team: interactief technisch platform met alarmerings-, signalerings- en opschalingssystematiek voor GGB-inzet van onder meer ambulancezorg, brandweer, Rijkswaterstaat etc. Het platform is bedoeld om snel, flexibel en competentiegericht te kunnen opschalen vanuit de gehele zorg- en hulpverleningsketen bij grootschalige calamiteiten.
 • Stan the CPR network: interactief technisch platform om Stan hulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren.
 • Stan applicatie: een technisch, interactief platform voor snelle, flexibele en competentiegerichte alarmering en opschaling bij calamiteiten
 • Stan hulpverlener: een persoon die met zijn / haar specifieke competenties is geregistreerd in de database van een van de alarmeringsplatformen van Stan met de bedoeling om zich bij calamiteiten beschikbaar te kunnen stellen voor hulpverleningsactiviteiten die passen bij zijn / haar competenties.
 • Calamiteit: een niet-beoogde, ongewenste situatie of gebeurtenis die impact heeft op het welbevinden, de veiligheid en / of stabiliteit van mens, gemeenschap of maatschappij, kortom op de kwaliteit van leven en welzijn.
 • Calamiteitlocatie: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde Stan hulpverlener waar zich een calamiteit voordoet of zojuist heeft plaatsgevonden. Dit kan een nabijgelegen (zorg)instelling, bedrijfspand of plek in de openbare ruimte zijn.
 • Inzetcoördinator: de persoon die op de calamiteitlocatie Stan hulpverleners opvangt en aanstuurt. Dit kan bijvoorbeeld het hoofd BHV van een zorginstelling zijn die is aangewezen om bij calamiteiten de coördinatie van alarmering, ontruiming en / of hulpverlening op zich te nemen.
 • Wederpartij: iedere rechtspersoon dan wel namens rechtspersoon handelend natuurlijk persoon, waaraan Stan een aanbod heeft gedaan dan wel die met Stan een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Stan en de Wederpartij.

Artikel 1: Algemene doelstellingen en activiteiten van de organisatie

 1. Wederpartij die een licentieovereenkomst sluit met Stan kan gebruik maken van de webbased applicatie en het platform van Stan. In het kader van opschaling kunnen met het systeem Stan hulpverleners in hun arbeidstijd dan wel vrije tijd competentiegericht worden gealarmeerd op het moment dat er in hun directe woon-, leef- en/of werkomgeving een calamiteit ontstaat (bijvoorbeeld brand, wateroverlast of een hartstilstand). De bedoeling is om sneller hulp te verlenen (bijvoorbeeld evacuatie) en te blijven ondersteunen in afwachting van hulpdiensten.
 2. Stan draagt met competentiegerichte alarmering bij aan de optimalisering en effectiviteit van de eigen BHV-organisatie, en (externe) professionele hulpdiensten bij het anticiperen op noodsituaties om de negatieve impact ervan zo klein mogelijk te houden.
 3. Stan alarmeert via een pushbericht vanuit de Stan alarmeringsapp, spraakbericht of sms-bericht een of meerdere aangesloten Stan hulpverleners met het verzoek om ondersteunende hulp te verlenen (bijvoorbeeld helpen met evacueren van mensen).
 4. Een alarmeringsoproep kan zowel handmatig, als volledig automatisch worden uitgevoerd, afhankelijk van de licentie die de betreffende organisatie afneemt.
 5. Stan alarmering kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid die de Stan hulpverlener aangeeft.
 6. Stan levert aan Wederpartij bi-directionele communicatie, waardoor duidelijk is hoeveel Stan hulpverleners in antwoord op de alarmering naar de calamiteitlocatie toe gaan.
 7. De gemiddelde opkomsttijd van hulpdiensten verschilt van gebied tot gebied en kan oplopen naarmate regio’s dunner bevolkt zijn. Tegelijkertijd vragen calamiteiten in de openbare ruimte (zoals het openbaar vervoer) om zeer snelle interventies om escalatie te voorkomen en de veiligheid van omstanders te borgen. Direct of binnen enkele minuten al kunnen anticiperen door te beginnen met ontruimen, blussen, interveniëren, reanimeren of eerste hulp te verlenen kan de impact van een situatie verkleinen en onnodige slachtoffers voorkomen.
 8. Stan ondersteunt bij het sneller optreden en opschalen bij calamiteiten in de openbare ruimte en kan bijdragen aan het beperken van ondermijnende criminaliteit en / of het gevoel van sociale veiligheid.
 9. Stan ondersteunt bij snellere evacuatie van een instelling, voorkoming van onnodige slachtoffers en beperking van eventuele (gevolg-)schade.
 10. Stan alarmeert op basis van de juiste competenties voor beheersing van het incident, in afwachting van de komst van de professionele hulpdiensten.

Artikel 2: Werkingssfeer en Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke overeenkomsten die Stan sluit met Wederpartij, en de uitvoering daarvan.
 2. De toepasselijkheid geldt ook voor nadere / aanvullende afspraken die daaruit voortkomen.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. De Wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Stan is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten met Stan in te hebben gestemd.
 5. Het in de (licentie)overeenkomst tussen Stan en Wederpartij bepaalde gaat in geval van een tegenspraak boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Intellectueel Eigendom
Organisaties met een Stan-licentie mogen zich profileren als ‘Stan-organisatie’ dan wel ‘Stan-gemeente’, mits bijdragend aan het algemeen maatschappelijk belang op het gebied van de bevordering van burgerhulpverlening. De intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht van het merk Stan  zijn en blijven in bezit (eigendom)  van Stan BV.

Artikel 4: Offertes en aanbiedingen

 1. Voor alle door Stan uitgebrachte offertes en aanbiedingen geldt een reactietermijn van 30 (dertig) dagen, waarbij de in de offerte genoemde gestanddoeningstermijn vigeert boven deze voorwaarden. Een eventueel verzoek om verlenging van de beslissingsperiode moet binnen deze termijn worden ingediend bij Stan.
 2. Kosten van Wederpartij voortkomend uit de voorbereiding, opstelling of uitwerking van een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, kunnen nimmer in rekening worden gebracht.
 3. In geval van fouten en/of onduidelijkheden in door Stan verstrekte documenten, is Wederpartij gehouden Stan onmiddellijk te informeren.
 4. Een licentie op de Stan applicatie kan worden aangeschaft op aanvraag, waarbij de prijzen zijn zoals gemeld ten tijde van de aanschaf.
 5. Stan behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven aan te passen als omstandigheden daar aanleiding toe geven. Zij zal dit minimaal twee maanden van tevoren aankondigen. Latere prijswijzigingen hebben geen invloed op de waarde van reeds aangeschafte licenties.
 6. Stan past de prijzen van haar diensten elke 3 jaar aan, met een correctie die is gebaseerd op het gemiddelde van de prijsstijgingen en de inflatie van de 3 voorgaande kalenderjaren. Stan zal Wederpartij hier vooraf van op de hoogte stellen.
 7. Prijzen in euro’s zijn uitsluitend geldig indien Wederpartij gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.
 8. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden en algemene uitvoering

 1. De Wederpartij is gehouden tijdig c.q. binnen de overeengekomen termijn schriftelijk alle relevante informatie te verstrekken die van belang is voor Stan met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. In geval de Wederpartij het hiervoor in dit lid bepaalde niet nakomt, kan geen uitvoering gegeven worden aan de afspraken voor implementatie c.q. kan wederpartij geen gebruik maken van de diensten van Stan.
 2. Stan is te allen tijde bevoegd een derde(n) te benoemen die belast is met de directievoering over de in het kader van de overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.
 3. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen Stan en de Wederpartij.
 4. De Wederpartij is verplicht de aan Stan in eigendom toebehorende zaken, zoals, maar niet beperkt tot de materialen die Stan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de Wederpartij ter beschikking heeft gesteld, met de nodige zorgvuldigheid onder zich te houden en als een goed huisvader te gebruiken, alleen te gebruiken ten behoeve van Stan-activiteiten en afdoende te verzekeren. Deze zaken blijven eigendom van Stan.
 5. Stan kan te allen tijde de teruggave vragen van haar eigendommen. Wederpartij is verplicht op eerste verzoek zorg te dragen voor volledige overdracht zonder daartoe kosten in rekening te brengen aan Stan..
 6. Wederpartij vrijwaart Stan tegen alle mogelijke vorderingen van de belastingdienst en/of de uitvoeringsinstantie, daarbij inbegrepen eventuele verschuldigde renten en administratieve boetes, met betrekking tot de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 6: Verlenging en Beëindiging van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst, waaronder mede begrepen aanvullingen/wijzigingen op een reeds bestaande overeenkomst met Stan, komt pas tot stand wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard door Stan.
 2. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan slechts met inachtneming van drie maanden worden beëindigd, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.
 3. Indien de looptijd van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst verstrijkt, wordt deze automatisch verlengd met eenzelfde periode.
 4. Uitgangspunt zal bij de in lid 2 en 3 omschreven bepaling altijd zijn dat beide partijen in principe uitgaan van voortzetting van de samenwerking bij het dienen van het algemeen belang en de bevordering van burgerhulpverlening bij calamiteiten.
 5. (De bevestiging van) opzegging dient schriftelijk te geschieden en door Stan bevestigd te zijn.
 6. Ingeval van onder andere doch niet beperkt tot surseance, faillissement, ondercuratelestelling, stillegging of liquidatie van wederpartij, het in opspraak raken van wederpartij of een leidinggevende, alsmede indien de Wederpartij de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of Stan goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij zijn verbintenis niet zal nakomen; de Wederpartij niet aan de algemene voorwaarden voldoet; de Wederpartij een (onderhands) akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren en/of op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd, wordt Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Stan naar haar keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan haar verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk direct te ontbinden dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Stan is alsdan gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s, vast en bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting doch inclusief heffingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Alle betalingen door Wederpartij aan Stan geschieden, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, 30 (dertig) dagen na factuurdatum.
 3. Bij niet tijdige betaling stelt Stan de Wederpartij in gebreke en wordt Wederpartij een redelijke termijn gegund om haar betalingsverplichting alsnog na te komen en in overleg met wederpartij een nieuwe betaaldatum vastgesteld.
 4. Stan zal aan Wederpartij een deugdelijke, naar diens aanwijzingen, gespecificeerde factuur zenden, die voldoet aan de Wet Omzetbelasting 1964, waarop de eventuele referentie van Wederpartij wordt vermeld.
 5. Bij niet tijdige betaling door de Wederpartij zal Stan buitengerechtelijke incassokosten en/of rente in rekening brengen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% over het achterstallige bedrag met een minimum van € 40,00.

Artikel 8: Gebruiksvoorwaarden

 1. De Stan-software, -hardware en achterliggende functionaliteiten blijven eigendom van Stan. Wederpartij mag de Stan applicatie, Stan-hardware en bijbehorende functionaliteiten naar eigen inzicht gebruiken, en gebruikers via hun accounts hun rollen laten uitoefenen, binnen de door Stan gestelde grenzen. Al het gebruik dient echter gericht te zijn op het alarmeren, inzetten, opschalen en ondersteunen van hulpverlening door professionele hulpverleners en vrijwillige Stan hulpverleners.
 2. Een persoon die als Stan hulpverlener wil deelnemen aan Stan, moet als zodanig geregistreerd zijn. Personen kunnen zichzelf registreren met hun eigen account via de website van Stan.
 3. Op Wederpartij rust de verplichting om zich in te spannen om de eigen medewerkers te registreren. Wederpartij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor een correcte registratie en beheer van deze gegevens.
 4. Wederpartij mag geen activiteiten ondernemen die de Stan applicatie of achterliggende hardware en software verstoren of onderbreken.
 5. Tenzij in de (licentie)overeenkomst anders is bepaald, is Stan gerechtigd een grens te stellen aan het gebruik van de Stan applicatie wanneer dit gebruik tot onaangekondigd en extreem grootschalig gebruik dan wel disproportionele belasting van de Stan applicatie of achterliggende hard- en software leidt. Gebruik van de gratis Stan basismodule dat de normaal toegestane toepassingen te buiten gaat, zal te allen tijde als disproportioneel worden aangemerkt.
 6. Bij een overtreding van het vorige lid zal Stan aan Wederpartij verzoeken passende maatregelen te nemen. Wanneer dat niet gebeurt binnen een redelijke termijn of Wederpartij niet reageert op het verzoek, kan Stan zelf maatregelen nemen zoals het verwijderen van opgeslagen data, het afknijpen van het dataverkeer of het beperken of blokkeren van de toegang tot de Stan applicatie. De eventuele daarmee gepaard gaande kosten voor deze door Stan maatregelen zijn voor rekening van wederpartij.
 7. Een licentie op de Stan applicatie is na ingebruikname gekoppeld aan Wederpartij en niet overdraagbaar, converteerbaar of aanpasbaar.
 8. Stan behoudt zich het recht voor om gebruikersaccounts te blokkeren of te sluiten bij een vermoeden van ongeautoriseerd gebruik dan wel gebruik in strijd met deze voorwaarden en de (licentie)overeenkomst. Stan zal van haar voornemen hiertoe vooraf melding doen en Wederpartij de gelegenheid geven het probleem op te lossen, tenzij niet van Stan in alle redelijkheid  gevergd kan worden dat zij dit afwacht.
 9. Stan behoudt zich het recht voor maatregelen te nemen, zoals verwijderen of ontoegankelijk maken van content, indien deze content naar het oordeel van Stan onmiskenbaar in strijd is met het Nederlands recht.
 10. Wanneer Stan in een dergelijke situatie conform de Nederlandse wet daartoe verplicht is, mag zij persoonsgegevens van Wederpartij of betrokken gebruikers aan overheidsinstanties of benadeelde derden beschikbaar te stellen. Stan zal over het voorgaande vooraf overleg met Wederpartij voeren tenzij dit gezien de urgentie van de zaak van Stan niet gevergd kan worden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid, vrijwaring, verzekering en overmacht

 1. Stan kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor een niet of niet behoorlijk functionerende Stan applicatie.
 2. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot directe schade die het gevolg is van het gebruik van deze applicatie en tot een bedrag dat overeenkomt met het totaal betaalde bedrag aan licenties voor de applicatie door de Wederpartij, ingekocht in de zes maanden voorafgaand aan het moment dat de schade zich voordeed.
 3. Wederpartij is verantwoordelijk voor de opvang en inzet van de gealarmeerde Stan hulpverleners die aan-reizen.
 4. Voor de inzet van vrijwilligers zal de Wederpartij een aansprakelijkheidsverzekering voor de gevolgen voor vrijwilligers hebben afgesloten.
 5. De BHV-er van de wederpartij verstrekt de hulpmiddelen aan de Stan hulpverleners die zijn ingezet.
 6. Stan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het handelen van Stan hulpverleners tijdens de hulpverlening voor de gebruikte hulpmiddelen
 7. Stan zal zich verzekerd houden voor de gevolgen van haar handelen door middel van het sluiten van een algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 10: Beschikbaarheid en continuïteit van de Stan-applicatie

 1. Stan zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid en een snelle responstijd van de Stan hulpverleners te borgen.
 2. Stan is telefonisch en per e-mail bereikbaar, zoals vermeld onder de contactgegevens op de website van Stan. 
 3. Stan is ontworpen met een 100% fall-back op een separate locatie met een up time van 2 uur, om bij eventuele complicaties de continuïteit van het systeem te borgen.
 4. Stan innoveert en verbetert voortdurend aan zowel de Stan applicatie, als aan haar dienstverlening. De vorm en de aard van de dienstverlening kan daarmee veranderen, hetgeen inherent is aan het product. Waar het substantiële aanpassingen betreft, zal Stan dit tijdig kenbaar maken en eventuele feedback van Wederpartij meenemen. Het besluit om een aanpassing al dan niet door te voeren, blijft echter geheel voorbehouden aan Stan.

Artikel 11: Nazorg

 1. Indien in de overeenkomst met wederpartij nazorg uitdrukkelijk is opgenomen, wordt voor Stan hulpverleners een nazorgtraject ingesteld, zoals contractueel overeengekomen met wederpartij.
 2. Acute nazorg wordt altijd opgestart binnen 24 uur na het eerste contact dat de Stan hulpverlener per telefoon met Stan heeft gezocht.

Artikel 12: Geheimhouding en privacy

 1. De Wederpartij verplicht zich jegens Stan tot een volledige geheimhouding jegens derden met betrekking tot alle vormen van bedrijfsinformatie en knowhow, die aan de Wederpartij zijn verstrekt in verband met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De Wederpartij verplicht zich voorts tot geheimhouding ter zake hetgeen haar verder in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst ter kennis is gekomen, en welke informatie niet van algemene bekendheid is, zoals bijvoorbeeld de inhoud  van de overeenkomst tussen Stan en de Wederpartij. Op eerste verzoek van Stan zal de Wederpartij de ontvangen informatie zonder kosten retourneren.
 3. Stan zal de middels de Stan applicatie verzonden of opgeslagen informatie alleen gebruiken of delen, om uitvoering te geven aan de met Wederpartij gesloten overeenkomst, dan wel voor zover de kennisneming onvermijdelijk of noodzakelijk is voor het verbeteren van de werking van Stan dan wel als zij daartoe krachtens bevoegd gegeven bevel verplicht is. In zulke gevallen zal Stan zich inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal geheimhouding worden betracht omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is. De genoemde informatie zal niet aan derden worden verstrekt voor marketing doeleinden.
 4. Via de Stan applicatie worden persoonsgegevens van Stan hulpverleners verwerkt. Wederpartij garandeert door het invoeren van persoonsgegevens dat zij toestemming of een wettelijke grondslag heeft voor de verwerkingen via de Stan applicatie en vrijwaart Stan ter zake voor alle aanspraken van betrokkenen.
 5. Stan verwerkt uitsluitend informatie die nodig is om haar diensten te kunnen leveren, ontwikkelen en verbeteren, waarbij de van toepassing zijnde (Europese) wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd.
 6. Stan treedt op als verwerker in de zin van de AVG en zal persoonsgegevens van Stan hulpverleners alleen verwerken voor de uitvoering (inclusief verbetering) van haar dienstverlening aan Wederpartij dan wel om bij te dragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij calamiteiten, daarbij inbegrepen de bestrijding van misbruik en andere gevallen waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de (licentie)overeenkomst met Wederpartij door Stan. In overige gevallen zal Stan toestemming aan Wederpartij vragen alvorens persoonsgegevens te verwerken.
 7. Stan  neemt, naar de stand der wetenschap en techniek, adequate en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om afdoende waarborgen te bieden voor de bewaking en bewaring van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output worden door Stan conform bovenstaande beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van verwerking. Op verzoek zal Stan Wederpartij hierover nader informeren.
 8. Mocht zich onverhoopt toch een datalek voordoen, dan wordt dit met de hoogste prioriteit afgehandeld. In geval van een datalek, zal Stan de Wederpartij hierover zo snel mogelijk informeren. Indien toekomstige wetgeving omtrent datalekken tot een andere of verder gaande plicht voor Stan en / of Wederpartij leidt, zal deze clausule worden herzien.
 9. Stan is gerechtigd om beheer van Stan hulpverlenersaccounts geheel of ten dele uit te besteden aan derden, mits Stan in de vestigingsregio van Wederpartij een overeenkomst met een partnerorganisatie heeft.
 10. Stan-partnerorganisaties hebben dezelfde verplichtingen als Stan en sluiten daartoe een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit (Europese) wet- en regelgeving.
 11. Ingeval de door Stan ingeschakelde partnerorganisatie niet voldoet aan zijn plichten met betrekking tot deze overeenkomst, blijft de aansprakelijkheid van Stan voor directe en indirecte schade geleden door de schadelijdende partij beperkt tot het bedrag dat Stan op grond van de overeenkomsten met de partnerorganisatie kan verhalen en daadwerkelijk heeft verhaald op de partnerorganisatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld bij Stan.

Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen, ontbinding

 1. Op alle overeenkomsten die met Stan worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in Almere bevoegd. 
 2. Partijen komen overeen dat zij bij geschillen) eerst met elkaar in overleg treden voor minnelijk overleg en daarbij zo nodig ook gebruik maken van mediation, tenzij een van de partijen uitdrukkelijk aangeeft daar van af te zien. .
 3. Ingeval van faillissement of van surseance van betaling van Stan is Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Artikel 14: Wijzigingen en Deponering

 1. Het is de Wederpartij verboden wijzigingen in de overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te brengen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Stan en de Wederpartij anders is overeengekomen.
 2. Stan heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen per een door Stan te bepalen wijzigingsdatum.
 3. Wederpartij wordt bij wijziging(en) tijdig door Stan in kennis gesteld van de nieuwe voorwaarden en verklaart thans bij voorbaat daarmee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk het tegendeel aan Stan
 4. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen gedeponeerd worden bij de kamer van koophandel en de Wederpartij wordt hiervan op de hoogte gesteld.